מבוא

תנאי השימוש כפי שיפורטו להלן (להן: "תנאי השימוש" ו/או "ההסכם") חלים על אתר האינטרנט המופעל על ידי חברת וולקנא בע"מ (להלן: "וולקנא") תחת שמות המתחם הבאים:

https://www.rollingstoned.co.il"   – "www.rollingstoned.co.il" (להלן ביחד: "האתר").

אנא הקפד לקרוא היטב את תנאי השימוש להלן לפני המשך הגלישה באתר, תנאי השימוש מהווים הסכם מחייב בינך לבין וולקנא.

כניסה לאתר ו/או גלישה באתר ו/או שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא ולכל צורך שהוא, מהווה הסכמה מלאה מצדך לתנאי השימוש על כל ההנחיות, התנאים והכללים המופיעים בתנאי השימוש, במהדורתם המעודכנת והאחרונה המפורסמת באתר. כמו כן, הינך מאשר כי כל מידע שנמסר במישרין או בעקיפין באמצעות האתר, ינוהל בהתאם למדיניות הפרטיות של וולקנא. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר ואתה מתבקש שלא לעשות כן.

וולקנא שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות ו/או להוסיף ו/או לתקן ו/או להסיר חלקים בתנאי השימוש, מעת לעת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך בהודעה כלשהי מראש. בכל מקרה, אין בתנאי השימוש כדי לגרוע מהוראות כל דין. זוהי אחריותך הבלעדית לחזור ולעיין מפעם לפעם בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות המפורסמים באתר על מנת להתעדכן בשינויים. כניסה לאתר ו/או גלישה באתר ו/או שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא ולכל צורך שהוא, לאחר שינוי בתנאי השימוש אשר פורסמו באתר, מהווה הסכמה מלאה מצדך לשינויים ו/או לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות החדשים שפורסמו באתר.

תנאי השימוש והאתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הם, וכן תוכן האתר, מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

כותרות הסעיפים בתנאי השימוש הינן מטעמי נוחות בלבד ואין בהן כדי להשפיע על פרשנות תנאי השימוש.

מדיניות הפרטיות של וולקנא כפי שתפורט בהמשך (להלן: "מדיניות הפרטיות") הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. מדיניות הפרטיות מסדירה, איסוף, שימוש וגילוי של מידע מזהה אישי הנאסף באמצעות האתר, לרבות אך לא רק, רכישת מוצרים ו/או שירותים, המידע האישי אותו תספק בעת יצירת חשבון, ומידע לגבי גישה ושימוש באתר ותכונותיו. יובהר כי כל שימוש באתר נתון למדיניות הפרטיות ולכל שינוי הנעשה בה.

רישומי המחשב של וולקנא בדבר פעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות ולפרטי הפעולות.

הגבלות על השימוש באתר ותכניו

כל מידע, לרבות מידע אודות המוצרים המיובאים ו/או המשווקים על ידי וולקנא, כל התכנים ו/או כל חומר המפורסם באתר, לרבות טקסטים, נתונים, תמונות וסרטונים (להלן: "החומרים") הינם רכושה של וולקנא או שוולקנא מחזיקה בזכוות שימוש בהם. וולקנא שומרת לעצמה את כל הזכויות, הבעלות והאינטרסים בקשר עם חומרים אלו. זכויות אלו כוללות, בין היתר, את כל זכויות היוצרים, הפטנטים, סימני המסחר, סמלי המסחר (logos), עיצוב האתר וכל זכות קניין רוחני ובעלות אחרת בחומרים.

אינך רשאי לעשות כל שימוש בחומרים, לרבות הורדת תכנים, העתקת תכנים, שימוש באתר אינטרנט אחר ו/או ברשת מחשבים אחרת, בין אם לצרכים פרטיים או לצרכים מסחריים. בכל מקרה, לא יהיה בשימוש באתר כדי לשנות את זכויות היוצרים בפרט ואת הזכויות הקנייניות של וולקנא ככלל. כל שינוי בחומרים ו/או שימוש בחומרים הינו אסור בהחלט, ויהווה הפרה של זכויותיה של וולקנא. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מתחייב כי לא תעתיק, תציג בפומבי, תשכפל, תעלה, תפרסם, תעביר, תמכור, תשווק או תפיץ בצורה אחרת, איזה מהחומרים ו/או מהתכנים המופיעים באתר ו/או בחלק כלשהו מהאתר, אלא אם קיבלת את אישורה המפורש של וולקנא מראש ובכתב לעשות כן.

על המשתמש באתר נאסר: לבקש או לנסות באופן אחר לקצור, להשיג או לשמור, פרטים אישיים, סיסמאות, פרטי חשבון או כל סוג אחר של מידע הנוגע למשתמשים אחרים; לגשת או להשתמש בחשבון של אדם אחר; להסוות את מקור פרטי ההתקשרות של המשתמש; להשתמש בכל מנגנון ממוחשב או אוטומטי לאיסוף מידע מהאתר, לרבות, מבלי לגרוע, "רובוטים", "עכבישים" ו"מגרדים"; לעכב, לשבש, או למנוע בכל דרך אחרת כל שימוש או גישה לאתר אינטרנט או לבצע כל ניסיון להפריע למשתמשי האתר, לרבות אך לא רק, לנהוג באופן המשבש למשתמשים חילוף בזמן אמת; להפריע או לשבש את האתר ו/או את שרתיו ו/או את חיבורי הרשת אל האתר; לא לציית לכל הדרישות, הנהלים, המדיניות או התקנות של הרשתות המחוברות לאתר; לפרק, לתרגם, להנדס לאחור את האתר ו/או כל חלק ממנו; לנסות לקבל גישה בלתי מורשית לאתר (או כל חלק ממנו);

כתוצאה משימוש בלתי מורשה שלך באתר ו/או הנוגד את תנאי השימוש, וולקנא עשויה לנקוט כל פעולה סבירה אשר היא מוצאת לנכון על מנת לתקן או למנוע את הפגיעה, ובכלל זה הסרה מיידית של תכנים מהאתר, זאת מבלי לפגוע בזכותה של וולקנא להשתמש בסעדים אחרים הניתנים על פי החוק. וולקנא תשתף פעולה באופן מלא עם כל רשויות אכיפת החוק או בתי המשפט או צו או כל הנחייה לוולקנא לגלות את זהותו של אדם אשר עשה שימוש בלתי מורשה באתר.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני מכל סוג שהוא אשר נוגעות לאתר, בין שהן רשומות ובין שאינן רשומות, לרבות סימני מסחר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, שם המתחם , (Domain name) פטנטים, מדגמים ועיצוב האתר הינם בבעלותה הבלעדית של וולקנא ו/או מי מטעמה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי סימני המסחר VOLCANNA ו-וולקנא (logo) הינם בבעלותה הבלעדית של וולקנא וכי וולקנא היא בעלת הזכויות בבסיסי הנתונים לרבות רשימת הלקוחות, תיאור המוצרים וכל פרט הקשור בהפעלתו של האתר.

לפיכך, וולקנא שומרת לעצמה את הזכויות המנויות לעיל, ואין לראות בתנאי השימוש ו/או בכל תוכן אחר המופיע במסגרת האתר ככזה המעניק ו/או מעביר אילו מזכויותיה של וולקנא. אין לעשות בזכויותיה של וולקנא שימוש מבלי לקבל את הסכמתה מראש ובכתב. כל שימוש לא מורשה בתוכן מסוג זה עלול להוביל לעונשים על פי הדין הפלילי או האזרחי.

מדיניות וולקנא בנוגע להפרת זכויות קניין רוחני

וולקנא מחוייבת להגן על בעלי זכויות קניין רוחני ועושה זאת על ידי שמירה על הוראות החוק הנוגעות לעניין זה. הודעות הקשורות להפרת זכויות קניין רוחני המתקיימת במסגרת האתר יש להפנות אל [email protected]. . וולקנא תתייחס לכל פניה כאמור, ותבצע את הפעולות הדרושות בהתאם להוראות החוק הרלוונטי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי הסרת תוכן מהאתר תבוצע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של וולקנא.

קישורים לאתר

אלא אם אושר אחרת בהסכם כתוב, כל קישור שיעשה לאתר יבוצע על פי ההוראות שלהלן: הקישורים לאתר לא יציעו, בכל דרך שהיא, או יציגו מצג כלשהו שלפיו וולקנא קשורה לאדם כלשהו ו/או יישות כלשהי, או שוולקנא מאמצת ו/או מממנת מוצר ו/או שירות כלשהם; ההופעה, המיקום וכל מאפיין אחר של הקישור לאתר לא יהיו כאלו שיפגעו ו/או יפחיתו מסימני המסחר של וולקנא ומשמה הטוב ולא יהוו לשון הרע כנגדה; כל הקישורים לאתר יהיו אך ורק לדף הבית בכתובת האינטרנט "https://www.rollingstoned.co.il" www.rollingstoned.co.il (בהתאמה לפי העניין) ולא לדפים המצויים בתוך האתר שאינם בדף הבית (קישורים עמוקים); אין להציג את האתר, על ידי כל לחיצה על איזה מבין הקישורים לאתר, בתוך מסגרת (frame) של האתר ממנו מתבצע הקישור, או כל אתר שהוא. כמו כן, אין לשנות, למסגר או ליצור מראה של כל תוכן המופיע באתר; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, וולקנא שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההסכמות לעיל בכל זמן שהוא ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

כתב ויתור

האתר וכל השירותים והתכנים הקשורים באתר מוצעים וניתנים לשימוש, בכפוף לתנאי השימוש, כמות שהם (As Is) וללא מצג, התחייבות ו/או אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או במרומז. לא תחול על וולקנא כל אחריות שהיא, במפורש או במרומז בגין תכונות השירותים והתכנים באתר, לרבות אחריות לתקינותו הטכנית של האתר, הפרה של זכויות והתאמת האתר למטרות מסויימות ו/או אנשים מסויימים.

וולקנא עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר אולם וולקנא אינה ערבה לכך שהחומרים והתכנים המוצגים באתר לא יופרעו ו/או יינתנו כסדרם ו/או מבלי הפסקות, תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, ו/או כי יופיעו ללא טעויות ויהיו נקיים מוירוסים ו/או מרכיבים הרסניים ו/או זדוניים אחרים.

וולקנא אינה אחראית ו/או אינה מעניקה כל הבטחה שהיא בקשר עם השימוש ו/או התוצאות מהשימוש בחומרים ו/או התכנים באתר, וזאת מבלי לגרוע, בנוגע לנכונותם, לדיוקם, למהימנותם ועוד. הנך אחראי על נקיטת כל האמצעים הנחוצים שהינך מאמין כי יגנו עלייך מפני כל תביעה, נזק ו/או הפסד אשר היו עלולים להיגרם כתוצאה משימושך ו/או הסתמכותך על האתר ועל החומרים המצויים בו. בכל בעיה עם האתר או תוכנו, אתה מסכים כי התרופה הבלעדית שלך היא להפסיק את השימוש באתר.

וולקנא לא תשא באחריות כלשהי, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק או הוצאה הנובעים מהפרעה כאמור, לרבות מקרים בהם הזמנת עסקה על ידך לא התקבלה מכל סיבה שהיא, ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלבצע הזמנת עסקה.

וולקנא לא תשא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי גולשים ו/או רוכשים ו/או כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתה המלאה.

הפסקת פעילות וזמינותם של מוצרים, שירותים ותכונות

כל התכונות, התוכן, המוצרים והשירותים הזמינים באמצעות האתר, לרבות, אך לא רק, מחירי המוצרים והשירותים, כפופים לשינויים בכל עת וללא התראה מוקדמת. כמו כן, וולקנא שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, לשנות או להפסיק, באופן זמני או קבוע, אתר זה, או כל חלק ממנו לרבות כל תכונה, תוכן, מוצר או שירות, עם או ללא הודעה מוקדמת ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי. וולקנא שומרת לעצמה את הזכות להשעות או לסגור את חשבונך או להפסיק את השימוש שלך באתר זה או בתכונות המוצעות בו בכל עת, מכל סיבה שהיא או ללא סיבה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. אתה מסכים כי וולקנא לא תהא אחראית כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין כל שינוי, השעיה או הפסקה של האתר ו/או כל חלק ממנו. הכללתם של כל התכונות, התוכן, המוצרים או השירותים באתר זה בזמן מסוים אינה מעידה או מחייבת כי המוצרים או השירותים הללו יהיו זמינים בכל עת במיקום בו אתה נמצא. זוהי אחריותך לציית לחוק המקומי והבינלאומי (ובכללם לדרישות הגיל המינימלי) לגבי החשיפה ל, השימוש וההחזקה של כל מוצר ו/או שירות שנרכש מאתר זה. בעצם הזמנת עסקה מהאתר, אתה מצהיר כי הנך עומד בכל תנאי הדין וכי המוצרים המוזמנים ישמשו רק באופן חוקי.

וולקנא שומרת על זכותה להפסיק את פעילותו של כל משתמש באתר, בכל עת ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, אם לא יעמוד המשתמש בתנאי כלשהו מתנאי שימוש אלו ו/או בשל קשיים טכניים בתפעול האתר.

שיפוי

הנך מסכים ומתחייב להגן על וולקנא, לפטור אותה מאחריות ולשפות באופן מלא את וולקנא, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה וחברות קשורות עמה, או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד, שכר מומחים והוצאות משפט סבירות, בקשר עם או עקב הפרת תנאי השימוש על ידך ו/או בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגד וולקנא ו/או מי מטעמה, על ידי מי מבאי כוחך ו/או על ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם ו/או כתוצאה משימושך (מכל סוג שהוא) באתר.

תכנים של צדדים שלישיים

יתכן ובמסגרת האתר יופיעו קישורים לאתרי אינטרנט ו/או משאבי אינטרנט ו/או מקורות אחרים חיצוניים לאתר (להלן: "הצדדים השלישיים"). וולקנא אינה ולא תהא אחראית לזמינותם של האתרים או המקורות כאמור וכל טענה בנוגע לשירותים ו/או משאבים ו/או קישורים אלו, תופנה כלפי הצדדים השלישיים המספקים אותם.

כל הדעות, העצות, ההצהרות, ההצעות ו/או כל מידע אחר המוצג על ידי צדדים שלישיים אלו, הינם באחריותם הבלעדית של צדדים שלישיים אלו, ואינם משקפים את המלצותיה ו/או דעתה של וולקנא לעניינים אלו. וולקנא לא תהא אחראית גם במקרים בהם התוכן אינו חוקי ו/או מפר זכויות צדדים שלישיים, ולא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על תכנים המופיעים אצל הצדדים השלישיים, אליהם תגיע באמצעות קישורים המופיעים באתר. כמו כן, וולקנא אינה אחראית על מדיניות הפרטיות ו/או האבטחה של אתרי אינטרנט חיצונים. במידה ותחליט לגשת לכל אתר אחר המקושר מהאתר ו/או לאתר זה, אתה עושה זאת על אחריותך בלבד. עליך לבדוק בטרם השימוש ובטרם מסירת מידע את התנאים וההגבלות הקשורים לאתרי האינטרנט המקושרים.

מידע פרסומי / אי שידול

יש לציין כי עצם הימצאותו של מסר פרסומי באתר, אשר אינו קשור למוצרים, לתהליכים ו/או לשירותים של וולקנא, אינו מהווה ולא יחשב כמהווה כל מתן חסות, המלצה, תמיכה או עידוד מצד וולקנא בקשר לתוכן המסר הפרסומי.

העברת זכויות

תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך ובין וולקנא בנוגע לאמור בהם. וולקנא תהא רשאית להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה, כולן או חלקן, באופן חופשי וללא הגבלה לפי שיקול דעתה.

חריגה של וולקנא מתנאי השימוש

במידה ותחליט וולקנא לחרוג מתנאי השימוש, במקרים שיקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי של וולקנא, לא יהיה בדבר כדי ליצור תקדים מחייב בכל צורה שהיא ו/או כדי לחייב את וולקנא לפעול באותו האופן או באופן דומה, בכל מקרה אחר. כל ויתור מצידה של וולקנא בנוגע להפרה של הוראות תנאי שימוש אלה לא יהווה ויתור בקשר עם הפרה אחרת בין אם דומה ובין אם שונה מהפרה שעליה הביעה וולקנא את ויתורה כאמור. כישלון של וולקנא ו/או של מי מטעמה לממש ו/או לאכוף את הזכויות או ההתניות של הסכם זה לא יחשב כויתור על זכויות או תנאים אלה.

דין וסמכות שיפוט

הדין החל על תנאי שימוש אלו ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, הינו דיני מדינת ישראל בלבד. לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה ו/או כל מחלוקת בעניין האתר והשימוש בו. אם יוחלט על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוטית קבילה כי הוראה מכלל הוראות תנאי השימוש אינה תקפה ו/או אינה אכיפה אזי הוראה זו תחשב כמבוטלת. הדבר לא יפגע בתוקפן של יתר ההוראות המופיעות בתנאי השימוש, אשר יישארו בתוקף מלא.

רכישה של מוצרים ו/או שירותים באתר

עצם ביצוע הזמנה של עסקה המוצעת באתר לרכישת איזה מהמוצרים ו/או השירותים, תהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת, מצד הגולש המזמין את העסקה (להלן: "המזמין" ו/או "הגולש") כי קרא את תנאי השימוש, הבין אותם והוא מסכים לתוכנן.

וולקנא מציעה באתר מוצרים ו/או שירותים למכירה. בתנאי השימוש, מכונה ההשתתפות בעסקה המוצעות באתר כ –"ביצוע ההזמנה" ו/או "הזמנת עסקה".

במסגרת האתר, תציע וולקנא מוצרים ו/או שירותים למכירה על פי התנאים המפורטים בהסכם הרכישה. יובהר כי לא יהיה לכל עסקה תוקף ללא חתימת הלקוח על הסכם הרכישה כאמור.

יצירת חשבון

בכדי להשתתף בעסקאות המוצעות באתר על הרוכש להיות תושב מדינת ישראל אשר מלאו לו 21 שנים אשר ברשותו תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.

יתכן שלצורך השתתפות בעסקאות המוצעות באתר תידרש ליצור חשבון משתמש במסגרתו תידרש למסור פרטים אישיים ובהם שמך המלא, שנת הלידה שלך, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי ההתקשרות נוספים עימך. כמו כן, ייתכן שתידרש לספק מספר כרטיס אשראי, כתובת לחיוב ופרטי חיוב נוספים. יובהר כי אינך חייב למסור על פי דין פרטים אלו ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. יחד עם זאת, מסירת כל הפרטים המופיעים בשדות החובה מהווה תנאי להשתתפות בעסקאות המוצעות באתר.

בעת יצירת חשבון באתר עליך לספק מידע נכון ומדויק, ולעדכן מידע זה באתר, מעת לעת ובהתאם לצורך, על מנת לשמור את פרטי החשבון שלך עדכניים ומדוייקים. יובהר כי עדכון הפרטים הינו על אחריותך הבלעדית. וולקנא שומרת על זכותה לפעול בכל דרך שהיא כנגד גולש אשר מסר פרטים כוזבים בעת יצירת חשבון באתר.

במקרה של בעיה עם המוצרים ו/או השירותים שרכשת דרך האתר, אתה מסכים כי התרופה הבלעדית, אם בכלל, תטופל בהתאם לתנאי השימוש ולתנאי האחריות המופיעים בהסכם הרכישה.

אתה מבין, מודע ומסכים לכך שאתה הוא האחראי לשמירת הסודיות של המידע האישי שלך ושל המידע האישי הרגיש שלך כפי שמוגדר במדיניות הפרטיות. הינך אחראי באופן מלא לכל שימוש בפרטי הרישום שלך ולכל פעילות המתרחשת תחת הסיסמא או החשבון שלך, בין אם הם מאושרים על ידך ובין אם לאו. כמו כן אתה מסכים ליידע מיידית את האתר על כל שימוש בלתי מורשה בפרטי הרישום ו/או הסיסמה שלך.

הזמנת עסקה

במידה ותחליט לרכוש מוצרים או שירותים המוצעים באתר תידרש להזין את פרטי כרטיס האשראי (סוג כרטיס האשראי, מספרו, תאריך תוקף הכרטיס, שם בעל הכרטיס, ספרות הזיהוי של הכרטיס ופרטי זיהוי של בעל הכרטיס) אשר יועברו לחברת כרטיסי האשראי, לצורך קבלת אישור לביצוע החיוב בגין רכישת המוצר ו/או השרות.

הנך מצהיר כי ידוע לך שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני כדוגמת האתר וכן באמצעות סיסמא אותה תתבקש להקליד בשלב הזמנת העסקה.

וולקנא רשאית למנוע מגולש באתר השתתפות בעסקאות המוצעות באתר באופן זמני, או קבוע, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, וולקנא תהא רשאית למנוע מגולש להשתתף באיזה מעסקאות המוצעות באתר ו/או לפסול הזמנת עסקה בכל אחד מהמקרים הבאים: הגולש עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; הגולש מסר פרטים שגויים בזדון; הגולש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בוולקנא או בצדדים שלישיים כלשהם; הגולש הפר את תנאי הסכם זה או כל הסכם אחר עם וולקנא או מי מטעמה ו/או אם הגולש נמנע מלשלם, שלא כדין, עבור מוצרים ו/או שירותים שרכש מוולקנא; כרטיס האשראי שברשות הגולש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי; מכל סיבה אחרת כגון הפרה של הוראות הדין ו/או תנאי השימוש.

על מנת שעסקה תתקבל אצל וולקנא, עליה להיקלט במחשבי וולקנא באופן תקין ומלא, כשהיא כוללת את כל הפרטים הנדרשים. עסקה שפרטיה לא מולאו כנדרש ו/או לא נקלטו במחשבי וולקנא ו/או נקלטו באופן משובש ו/או שאינם קריאים, וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי וולקנא, לא תחייב את וולקנא.

קליטת העסקה במחשבי וולקנא אינה מהווה אישור לביצוע העסקה מצד וולקנא. העסקה תאושר על ידי וולקנא רק במידה וכל הפרטים נקלטו במחשבי וולקנא כנדרש והתקבל אישור לביצוע העסקה מחברת כרטיסי האשראי. וולקנא תהא רשאית לפסול עסקה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בין היתר במקרים בהם חברת כרטיסי האשראי לא נתנה אישור לעסקה. במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תפסל העסקה, המוצרים ו/או השירותים לא יסופקו לך על ידי וולקנא ותחויב בדמי ביטול בכפוף לחוק הגנת הצרכן.

כל תשלום אשר לא ייפרע במלואו ובמועדו, ישא ריבית והצמדה בשיעור המרבי הנהוג באותה עת בבנק דיסקונט ביחס לאשראי שקלי על משיכות חריגות (להלן: "הריבית החריגה"). הריבית החריגה מגלמת בתוכה גם את רכיב ההצמדה. הגולש יחויב בתשלום לוולקנא בגין הוצאות גביה, לרבות הוצאות משפטיות ושכ”ט עו”ד, שהוציאה וולקנא לצורך גביית חובות של הגולש לוולקנא.

תמורה ואמצעי תשלום

כל המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ כחוק.

חיובך בסכום לתשלום יתבצע באמצעות חשבון כרטיס האשראי שלך, אשר את פרטיו תזין באתר בעת ביצוע ההזמנה.

אספקת המוצרים

אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד ההצעה של המוצר ו/או השירות המוצע ובהתאם להסכם הרכישה ו/או הסכם ההשכרה. מועדי אספקת המוצרים, כפי שאלה מצוינים בעמוד העסקה באתר, כוללים רק ימי עסקים (ימים א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

משלוח המוצרים יכול להיעשות בכל דרך (דואר רגיל, דואר רשום, שירות שליחים), לפי שיקול דעתה של וולקנא. ניתנת לך האפשרות לבצע איסוף עצמאי של המוצרים הנרכשים באתר. בכדי שלא תחויב בדמי משלוח, עליך לציין במהלך תהליך ההזמנה את בחירתך לאסוף את המוצר באופן עצמאי. לאחר סיום ביצוע ההזמנה לא תוכל לשנות את בחירתך זו. במידה ותבחר לבצע איסוף עצמאי של המוצר, וולקנא לא תישא בכל אחריות בכל הנוגע לנזקים שיתרחשו למוצר מרגע איסוף המוצר על ידי הלקוח, בתנאי שאין מדובר בבמוצר שהיה בו פגם.

מסירת המוצר תיעשה רק עם הצגת מסמכים מזהים כפי שתדרוש וולקנא, או כפי שידרש על ידי ספק שירותי השליחות ו/או הדיוור, ועם חתימת המקבל על גבי שובר קבלה ו/או על כל מסמך אחר כתנאי למסירת המוצר.

וולקנא עושה את מירב המאמצים על מנת להימנע מאיחורים באספקת המוצרים ו/או השירותים. יחד עם זאת, וולקנא לא תהא אחראית לאיחורים הנובעים מסיבות שאינן בשליטתה.

במידה ותבחר לשלם על המוצרים ו/או השירותים במספר תשלומים, דמי המשלוח ישלומו במלואם יחד עם התשלום הראשון.

תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, לבין המוצרים המסופקים בפועל, לרבות אך לא רק, הפרשי גוונים בין הצבעים המופיעים בתצלומי המוצרים באתר לבין הגוונים המדוייקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל.

בהתאם להוראות כל חוק, בכל עת, קיימת לך הזכות לבקש להפסיק לראות את תמונות המוצרים המוצגים באתר באמצעות לחיצה על הכפתור "הסתר תמונות מוצרים" הנמצא בחלקו התחתון של כל עמוד.

ביטול עסקה והחזרת מוצרים

כל האמור בסעיף זה מהווה גילוי בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), ואין הוא בא להוסיף זכויות שאינן מנויות בחוק הגנת הצרכן.

במקרים של ביטול עסקה שאינה עקב פגם או אי התאמה, הנך רשאי לבטל רכישה של מוצר מיום ביצוע ההזמנה ועד 14 ימים ממועד קבלת המוצר בפועל ו/או מיום קבלת תעודת המשלוח או חשבונית (לפי המאוחר). אם תבטל את העסקה לאחר קבלת המוצר בפועל, עליך להחזיר את המוצר באריזתו המקורית.

הנך רשאי לבטל רכישה של שירות בתוך 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה ובלבד שהביטול יעשה שני ימים שאינם ימי מנוחה, לפני המועד בו אמור להינתן השירות.

במקרה של ביטול עסקה כאמור, וולקנא תהא רשאית לחייב אותך בדמי ביטול בשיעור 5% מגובה העסקה או בסך של 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם. אם המוצר סופק לך, עליך להחזירו בעצמך למשרדי וולקנא או באמצעות דואר רשום או שרות שליחים במימונך, ובתנאים המתאימים לצורך שמירה על תקינות המוצר. לאחר החזרת המוצר תזוכה בסכום ששילמת עבורו, בניכוי דמי ביטול או סך של 100 ש"ח, כאמור לעיל.

בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר בפועל, ובמידה שהמוצר שלם, לא נעשה בו שימוש והוא באריזתו המקורית, תוכל להחזיר את המוצר לוולקנא, בצירוף החשבונית המקורית והודעה בכתב על החזרת המוצר ועמידה בתנאים המנויים לעיל. החזרת המוצר לוולקנא תבוצע בעצמך למשרדי וולקנא או באמצעות דואר רשום או שרות שליחים במימונך, ובתנאים המתאימים לצורך שמירה על תקינות המוצר.

הודעה על ביטול עסקה יש למסור לכתובת: וולקנא בע"מ, ת.ד 32338, תל אביב 61322 או לכתובת דואר אלקטרוני: [email protected]

במקרה בו קיבלת מוצר שהיה פגום בעת קבלתו, לא תחויב בדמי משלוח, דמי אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול. היה וקיבלת מוצר פגום, וולקנא תעשה כל מאמץ להציע לך להחליף את המוצר הפגום במוצר תקין. אם תקבל את ההצעה, ישלח אליך המוצר החדש לאחר החזרת המוצר הפגום. אם החלטת לסרב, מלוא כספך יושב לך. במקרה של מוצר פגום עליך לפנות לוולקנא בטלפון ובכתב, ולתאר את הבעיה הנטענת במוצר.

וולקנא שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקה, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לפני או אחרי ביצוע הזמנה, לרבות אך לא רק, במקרים הבאים: אם יתברר כי נפלה טעות סופר או טעות טכנית בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכיוצ"ב; אם יתברר כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה מגולשים להזמין עסקה באופן תקין; אם יתברר כי העסקה לוותה בפעילות בלתי חוקית ו/או כי התבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית; אם יתברר כי הרוכש או השוכר עלול לשוב ולמכור או להשכיר את המוצר ו/או השירות שהזמין לצד שלישי ו/או לסחור בהם בכל דרך אחרת; במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת וולקנא את המשך פעילותה של וולקנא ו/או את ביצוע העסקה; בכל מקרה, שלדעת וולקנא נעשתה פעולה בניגוד להוראות הדין ו/או להוראות הסכם זה;

אם לאחר ביצוע רכישה או השכרה של מוצר, יתברר לוולקנא כי המוצר אזל ו/או לא ניתן להשיגו, רשאית וולקנא לבטל את העסקה ולהשיב לך את מלוא כספך. לחילופין רשאית וולקנא להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. אם תבחר שלא לרכוש את המוצר החלופי, תבוטל העסקה ומלוא כספך יושב לך.

במקרה של ביטול עסקה מצד וולקנא, תימסר לרוכש הודעה בכתב לכתובת דואר האלקטרונית או לכתובת למסירת המוצר או ביצוע השירות, כפי שנמסרו על ידי הרוכש בעת הזמנת העסקה. אם הרוכש מסר פרטים שגויים בעת הזמנת העסקה או יצירת חשבון באתר, וולקנא לא תישא באחריות לקבלת הודעת הביטול על ידי הרוכש. במקרה בו וולקנא מימשה את זכותה לביטול העסקה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיה, מכל מין וסוג, לרבות בגין ציפייה לקבלת המוצר, אבדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיוצ"ב.

הגבלת אחריות

וולקנא ו/או מי מטעמה, לרבות אך לא רק, מנהליה, עובדיה, דירקטורים ובעלי מניות בה וחברות קשורות עמה, אינם אחראים ולא יהיו אחראים, בשום מקרה שהוא, וכן לא יחובו כלפיך בגין כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עיכוב ביצוע או אי יכולת להשתמש ואובדן נתונים ו/או אובדן רווחים הנובע מעיכוב או אי יכולת להשתמש באתר ו/או בקשר עם השימוש באתר, לרבות בכל שירות ו/או תוכן ו/או מוצר הכלול ו/או זמין באתר, או בשל טעויות, אי דיוקים, מחדל, פגם, פירצת אבטחה ו/או כל כשל באתר.

וולקנא ו/או מי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות בכל הנוגע לשימוש במוצרים ו/או בשירותים המוצעים באתר ו/או לתופעות לוואי כתוצאה מהשימוש בהם. השימוש במוצרים ו/או בשירותים המוצעים באתר הינו באחריותו המלאה של הרוכש.

וולקנא ו/או מי מטעמה אינם נושאים באחריות בכל הנוגע לחומרים בהם הרוכש/שוכר עשה שימוש באמצעות המוצרים המוצעים באתר. יודגש, כל חומר בו בחר הרוכש ו/או מי מטעמו לעשות שימוש באמצעות המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר, הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש בהם.

אין בהצגת העסקאות באתר ו/או בהצעת המוצרים ו/או השירותים למכירה ו/או להשכרה משום המלצה ו/או הבעת דעה מטעם וולקנא ו/או מי מטעמה לגבי השימוש בהם. וולקנא ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא בגין שימוש במוצרים ו/או בשירותים המוצעים באתר והם לא יהיו אחראים בקשר עם התאמת המוצרים לצרכיך.

במקרה של תקלה במוצר, יצרנית המוצר תהא אחראית לתקינותו במסגרת תעודת האחריות של המוצר ובהתאם לאמור בהסכם רכישת המוצר ו/או בהסכם להשכרת המוצר, הכל לפי העסקה שנעשתה עם המזמין. וולקנא לא תהיה אחראית על מוצרים שנפגמו כתוצאה משימוש לא הולם, מפגיעה, משינוי, אי התאמה להוראות.

הנך מצהיר ומאשר שידוע לך כי וולקנא אינה יצרנית המוצרים המוצעים באתר.

וולקנא ו/או מי מטעמה אינם נושאים באחריות בכל הנוגע לאמיתית ו/או תקינות ו/או חוקיות המידע שיסופק על ידך בעת הכניסה לאתר, הזמנת העסקה או יצירת חשבון באתר, או כל פעולה אחרת במסגרתה תמסור כל מידע באשר הוא.

חריגים

מדינות מסוימות ו/או תחומי שיפוט מסוימים אינם מתירים הגבלה או שלילה של אחריות מסוימת או חבות בנסיבות מסוימות. לפיכך, חלק מהמגבלות והחריגות האמורות לעיל לא יחולו עליך בנסיבות כאלה.

יצירת קשר

בירורים או שאלות ניתן להפנות אל כתובת דואר אלקטרוני [email protected] או לטלפון 1-700-55-00-85

מדיניות פרטיות

אנחנו בוולקנא בע"מ, מפעילי אתר רולינג סטונד, מעריכים את הפרטיות שלך. לכן, ניסחנו מדיניות פרטיות זו כדי להבהיר לך בדיוק מה המידע שישמר על אודותיך, כיצד יעשה בו שימוש, למי תינתן גישה אליו, ומהן בהן ניתן לקבל עותק מהמידע או לתקנו, במקרה שהוא אינו נכון או עדכני.

מי אנחנו?

וולקנא בע"מ, מרח' ישראל גלילי 2, תל-אביב היא החברה המפעילה את האתר.

האם אתם חייבים למסור לנו מידע?

בהתאם לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, הרי שכל פניה לאנשים לקבלת מידע על אודותיהם מחייבת ליידע אותם האם יש חובה חוקית למסירת המידע, או שמסירת המידע תלויה ברצונם הטוב של מוסרי המידע. במקרה זה, אין חובה לספק את המידע, והעברת המידע תלויה ברצונם החופשי של נושאי המידע.

מה המידע הפרטי שאנחנו שומרים עליכם?

במשפט: כאשר אתם משתמשים בשירות, נרשמים אליו, יוצרים איתנו קשר או מבצעים רכישה, אנחנו עשויים לשמור מידע על אודותיך. המידע שנשמר על אודות רוכשים הוא פרטי הרכישה והמוצרים שנרכשו, מספר התשלומים, כתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שמכם המלא, מספר הטלפון הנייד, וכתובת לחיוב משלוח. המידע שנשמר על אודות נרשמים לניוזלטר הוא שם וכתובת דואר אלקטרוני. המידע שנשמר כאשר יוצרים איתנו קשר באמצעות טופס צור קשר הוא שם, כתובת דואר אלקטרוני, מספר הטלפון ותוכן ההודעה.

מידע זה יכול שיהיה מידע מזהה, ויכול שיהיה מידע שאינו מזהה.

מה המידע הלא-מזהה שישמר על אודותיכם?

גם מידע שאינו מזהה עשוי עדיין לאפשר לאחרים ללמוד על אודותיכם. לכן, חשוב שתדעו שאנחנו שומרים את המידע הבא גם כן: מידע טכני, כגון סוג הדפדפן ומידע בנוגע לתוספים והגדרות במכשיר, מידע בנוגע לעמודים הנצפים, לשימוש בשירות וכדומה וכן מידע טכני שיתקבל במהלך התקשורת עמכם.

כיצד מידע על אודותיך נאסף?

הדרך בה מידע נאסף משפיעה על השיקולים בשימוש בשירותים שלנו. לכן, חשוב שנספק מידע בדיוק לגבי איסוף המידע שלכם. אנחנו אוספים את המידע שנמסר לנו בזמן השימוש בשירות שלנו בלבד, לרבות מידע שתמלאו בטפסים ובעת יצירת קשר עמנו.

כיצד נעשה שימוש במידע על אודותיך?

הדרך בה נשתמש במידע עלייך משפיעה על הבחירות השונות, והן המטרות הרלוונטיות לעיבוד המידע. אנחנו נשתמש במידע לצרכי מתן השירות, וכן לצורך ביצוע הרכישות, משלוחים, אספקתם והצעות שונות בעלות אופי פרסומי. אנו עשויים לשלוח עלוני מידע עתיים (ניוזלטר) ומסרונים (SMS) באפשרותכם להודיע על  סירובכם לקבלת הודעות אלו בכל עת.

למי עוד יש גישה למידע?

המידע שלכם נגיש גישה לעובדים שלנו שנמצאים תחת חובת סודיות; כמו כן, יתכן כי במקרים מסוימים אנחנו נספק גישה זמנית למי שדרושים לנו לאספקת השירות, תחת הסכם עיבוד מידע ספציפי. ככל שנקבל דרישה מרשות מוסמכת, אנו נעשה כמיטב יכולתנו להתנגד לדרישה, אך עשוי להיות מצב שבו מידע יועבר בעקבות הוראת חוק או צו שיפוטי. כך גם במקרה בו נדרש לגלות מידע לצורך הגנה על זכויותינו או זכויות אחרים.

במקרים נקודתיים של תקלה באתר או שיבוש, אנו עשויים להשתמש בכלי ניטור מסוימים כדי לאבחן את התקלה בצורה זמנית.

מיהם הצדדים השלישיים להם יש גישה?

צדדים שלישיים הם שירותים חיצוניים המקבלים גישה למידע ומסייעים לנו במתן השירות.

במקרה שלנו:  

אנו משתמשים בשירותי חברות Mailgun- ו MailChimp לביצוע ושליחת הודעות דואר אלקטרוני

ו- Twilio  לשליחת הודעות ואוטומציה. אנו משתמשים בשירותי  Cloudflare- ו Cloudways

לאחסון, האצה והעברת תוכן. אנו משתמשים בחברת הדואר וב – HFD לצרכי שליחויות. במקרים חריגים נפעיל חברות משלוחים אחרות, בהסכמתך בלבד.

אנו משתמשים בשירותים של גוגל, לרבות הדואר האלקטרוני והאחסנה לשמירת מידע. 

אנחנו גם משתמשים בשירות Recaptcha למניעת ספאם. 

ככל שנפעיל תוכנית שותפים ושיווק הרי שבמצב כזה עשוי לעבור מידע על אודותייך למשווק השותף אשר יזם או הפנה אותך אלינו, וזאת לצרכי התחשבנות ותשלום. אנו לא נעביר פרטים כמו שם מלא או כתובת אך כן עשויים להעביר מידע על המוצר שנרכש או גובה הרכישה. אנו משתמשים בשירותים של Sentry לאיתור בעיות ותקלות. 

כיצד אנחנו יכולים ליצור איתכם קשר?

אנחנו שולחים עדכונים תקופתיים בדואר אלקטרוני ומסרונים, אנחנו עוד עשויים ליצור איתך קשר במקרה בו רשות מוסמכת תבקש שנעשה זאת. אנו עשויים לעדכן אותך על הזמנות ואירועים באתר כמו החלפת סיסמא, ביצוע הזמנה או הגעה של משלוח ליעד.

האם אתם יכולים לעיין במידע, לתקן או לעדכן מידע הנוגע אליכם?

בהתאם לסעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות, זו זכותכם לעיין במידע השמור עליכם. בהתאם לסעיף 14 לחוק, תוכלו לעדכן או לתקן מידע שאינו עדכני עוד. על פי החוק הישראלי, אין חובה לאפשר לכם למחוק מידע, אך אם תפנו לממונה על הגנת הפרטיות במאגר, אנו נוכל לעזור לכם. במקרה כזה, לא נוכל למחוק מידע שאנו חייבים לשמור על פי דין, כמו חשבוניות, אך כן נתאמץ למחוק מידע שאינו רלוונטי עוד.

ומה עם עוגיות?

עוגיה היא קובץ קטן שמושתל על המחשב שלך, ומאפשר לנו לחסוך מילוי פרטים כמו פרטי התחברות והתקשרות בכל עמוד. מצד שני, גורמים עוינים יכולים להשתמש בעוגיות כדי לעקוב אחריך לאורך הרשת. במקרה של השירות שלנו, אנו משתמשים הן בעוגיות שלנו )צד-ראשון( והן

בעוגיות של שירותים חיצוניים )צד-שלישי(.

ומה עם אירועי אבטחה?

בעת אירוע אבטחת מידע האירוע ידווח לרשות הגנה לפרטיות. אנחנו עומדים בחובה החוקית,

ונדווח במקרה שבו רשות מוסמכת תורה לנו לדווח למשתמשים על אירוע אבטחה.

ממונה הגנת הפרטיות

ממונה הגנת הפרטיות במאגר הוא  גיא ק.. ניתן לצור עמו קשר בכתובת הדואר האלקטרוני [email protected]

שינויים ועדכונים

ככל שיהיו שינויים ועדכונים במסמך זה, אנו נביא אותם לידיעתך בהקדם, על ידי עדכון אתר האינטרנט שלנו, או על ידי שליחת הודעה לכלל המשתמשים שלנו.

עודכן לאחרונה בתאריך 25.10.2022